Spildevandsslam

Spildevandsslam fra kommunale- og private rensningsanlæg afsættes til medforbrænding på tyske kulfyrede kraftværker. Slammet transporteres i lukkede lastbiler og køres direkte til kraftværkerne til forbrænding.

Slammet reducerer kraftværkernes forbrug af kul. Brændværdien af slammet afhænger af tørstofprocenten. Jo højere procenten er, desto bedre er brændværdien.

Inden eksport af spildevandsslam kan påbegynde skal det analyseres for at sikre, at det overholder kvalitetskravene til det pågældende kraftværks godkendelser. Ligeledes skal der søges om import- og eksport tilladelse hos myndighederne.

Vi aftager både tørret – og vådt slam.